Skip to content

Flora & Fauna QuickScan

QuickScan

De renovatieplannen worden getoetst aan natuurwetgeving

Iedereen die voornemens is een gebouw te renoveren, krijgt te maken met de ‘Wet Natuurbescherming en Provinciale Verordeningen’ en de ‘Flora & Fauna QuickScan’.

Overal waar een ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud plaatsvindt, is het verplicht te onderzoeken of deze wet niet wordt overtreden.

Hierbij dient er gekeken te worden naar het tijdelijke en permanente effect van de ontwikkeling en de daarbij behorende werkzaamheden op beschermde soorten en gebieden. Vertraging in de uitvoering kan worden voorkomen door het vroegtijdig signaleren van de projectrisico’s. Hoe vroeger dit gebeurt hoe makkelijker het proces verloopt. Deze zogeheten QuickScan in het haalbaarheidsonderzoek zorgt er ook voor dat er vroegtijdig duidelijkheid is over de mogelijkheden en mogelijke obstakels voor het proces. Dit voorkomt onnodige onderzoekskosten.

Middels een Flora & Fauna QuickScan wordt onderzocht of beschermde soorten en natuurgebieden in of in de omgeving van een plangebied voorkomen. Het betreft een oriënterend onderzoek, waarbij de geplande ontwikkeling wordt getoetst aan natuurwetgeving. Door middel van een literatuuronderzoek (zoals de Nationale Databank Flora en Fauna, NDFF) en verkennend veldbezoek, wordt beoordeeld welke beschermde natuurwaarden verwacht worden in het plangebied. Daarnaast wordt bepaald van of de plannen een (mogelijk) negatief effect hebben op nabijgelegen ‘Natura 2000-gebieden‘ of het ‘Natuurnetwerk Nederland‘.

Indien beschermde flora- en faunasoorten voor kunnen komen in en rond het plangebied, en verbodsbepalingen van de wet kunnen worden overtreden is doorgaans een aanvullend onderzoek noodzakelijk. Hierin wordt precies in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor de desbetreffende soort en hoe verder te handelen in het kader van de Wet natuurbescherming.
Voor meer informatie over een Flora & Fauna QuickScan of een vrijblijvende offerte hiervan, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over een Flora & Fauna QuickScan of een vrijblijvende offerte